Система за администриране на развъдна дейност

Системата е разработена за нуждите на развъдните организации , следящи родословието и продуктивните показатели на чистопородните животни.

Събиране и управление на информацията за отделните видове и породи селскостопански животни и животновъдни обекти.

Отчитане и регистриране на млечни контроли /за млечно направление/.

Контрол на месодайна продуктивност /за месодайно направление/.

Издаване на сертификати според селекционната програма/СП/ на развъдната организация /РО/.

Изчисляване на индекси, съгласно контролираните признаци.

Изчисляване на развъдна стойност /РС/.

Проследяване на произхода и регистриране на родословието.

Синхронизиране на идентификацията и информацията от РО с тази с БАБХ .

Автоматична проверка за грешки в данните.

Генериране и издаване на сертификати; индекси; развъдни стойности.

Проследяване на измерванията при контрол на продуктивните признаци /съгл. СП/, бонитировки.

Проследяване на трансфери на животни.

Персонализиране според нуждите на РО.

След въвеждане на всички необходими данни, системата генерира и експортира справки, списъци и отчети съобразени с изискванията на ИАСРЖ.

Регулирани нива на достъп до ЕРК /електронната родословна книга/.
Структура

Всеки собственик може да притежава неограничен брой животновъдни обекти, в обектите може да има едно или повече стада, в които са разпределени животните.

Всяко животно е с уникална ветеринарна идентификация, индивидуален и майчин номер /животните запазват като история всички променяни ветеринарни номера /, като всеки от тях ги свързва с останалите записи - например с контролите и бонитировките на животното от по-ранен период, когато е било със стара марка.

Системата позволява дефиниране на различни направления и породи. Всеки животновъден обект - ЗП, ферма, стадо, животно или запис от таблиците с измервания може да бъде активен или неактивен. Целта е да не се изтриват записи, които са свързани с други обекти, например животни от родословието. Животните се деактивират и при въвеждане причина и дата на смърт.

Животните могат да бъдат селектирани по собственик, животновъден обект, стадо, порода; определен период - от дата на раждане- до дата на раждане; активни/неактивни; пол, номер, ветеринарен номер, уникално ИД от системата.

При създаване или промяна на запис се отбелязва датата и потребителя, извършил промените.

За различните потребители могат да се дефинират различни нива на достъп - само за четене, запис и промяна, без достъп до определени модули, и др.

Родословие
Проследяване на родословието; продукнивността и характеристиките на животните е основната задача на програмата; родословието и характеристиките на рода могат да се проследят в дълбочина от/до където съществуват записи.
Импортиране на данни

Всички данни могат да се въвеждат и променят поединично през програмата. За удобство при работа с големи масиви могат да се импортират директно EXCEL таблици. Това позволява синхронизиране на данните от външни източници, например регистъра на БАБХ.

Автоматичното въвеждане на данни позволява да се записват или променят само определени колони, примерно дати на раждане или добавяне на ветеринарни номера за животните с нови номера. Може да се обновяват данни само за съществуващи животни, ако в таблицата има и чужди животни (регистъра на БАБХ).

Възможно е създаване на нов запис, ако не е намерен стар за обновяване, например при обновяване на информацията за даден обект. Може да се зададе всички нови данни да се въведат като нови записи, когато искаме да запазим и старата информация, например при нови измервания/контроли на продуктивността на животните.

Експорт

Всички данни могат да бъдат експортирани като EXCEL таблици, които съдържат цялата информация или определена част от информацията.

Например: само животните от даден обект, само активните мъжки животни и т.н.

При експорт могат да се задават реда на показване на записите и нужните колони, както и реда на колоните.

Например: експорта за ИАСРЖ изкарва само нужната информация, подредена по реда изискван от ИАСРЖ, като показва и уникалния номер на животното за системата аналогично на предишните записи за том и страница.

Сертификати

Сертификата се изготвя според дизайна и нуждите на всяка РО.

Сертификата може да включва всички данни, събрани за животно както и производните от тях стойности - възраст, коефициенти и т.н., при нужда могат да се включат и данни на свързани животни - коефициенти на родители, братя и сестри.

Има възможност за генериране на сертификати на всяко животно по отделно или едновременно на всички животни от фермата. Разполагаме с мощни инструменти за работа със сертификати, създаване, синхронизиране (добавя само липсващите), обновяване и генериране на сертификати на всички животни от даден обект.

Информацията от генерираните сертификати се записва, което позволява да се проследи промяна между нови и стари сертификати. Записаната информация може да се експортира многократно в сертификати (PDF) с различен дизайн.

Сертификатите на група животни се експортират във файл с много страници ( до 50) това облекчава изпращането и разпечатването. Сертификатите могат да се генерират директно с печат и подпис, когато трябва да се изпратят по електронна поща, вместо да се разпечатват, подписват, подпечатват, сканират и изпращат.

Файлове
Модулът за споделени файлове управлява папка, в която могат да се съхраняват и споделят файлове между потребителите с възможност за качване, сваляне, изтриване на файлове и директории.
Прикачени файлове
Всеки обект от всяка таблица, фермер, ферма, животно, измерване, протокол, трансфер и т.н. може да бъде свързан (да му се прикачат) с неограничен брой файлове в различни формати, снимки, документи и пр.
Нива на достъп

Достъпа до системата се осъществява с потребителско име и парола.

Главният администратор може да добавя потребителски роли - администратор, коректори и т.н. и да определя права за всяка група.

При създаването на нов потребител или промяна на съществуващ, може да се определи към коя група на достъп ще принадлежи.

При разработването е предвидена възможност при показването на всеки бутон да се проверява дали конкретния потребител има право на достъп до този ресурс.

Инсталация

За всяка развъдна организация се създава отделна инсталация с отделна база данни.

Системата е базирана на уеб сървър което, позволява едновременен достъп на много потребители, голяма сигурност на данните, отдалечена поддръжка и обновяване.

Системата има възможност и за инсталиране на персонален компютър, когато връзката с интернет е проблемна.

За нас

Фирмата ни е основана през 1998 г. с основна дейност счетоводство и реклама. Опитът от разработените интернет магазини; проследяемост на групи стоки – отпадане, въвеждане на нови, търговски отстъпки, класифициране, история и търговски индекси ни позволява да проектираме и изработим уеб базирани системи с релационни бази данни.

Работим с консултанти – зооинженери/селекционери, специалисти в областта на методите на селекция в животновъдството; контрола на продуктивността и определяне на генетичните качества на животните.

Представената система е бета версия в процес на тестване и усъвършенстване. В момента успешно изпълнява функциите си по проследяване на родословие, контрол на продуктивни признаци, бонитировки, издаване на сертификати, отчети към ИАСРЖ и др.

Причината да я представим на вашето внимание е ДА ОБЛЕКЧИМ РАБОТАТА НА РАЗВЪДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, като синхронизираме дейностите при поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (контрол на продуктивните качества, бонитировки и други) за определяне продуктивността и генетичните качества на животните според развъдната програма В СИНХРОН С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ СЕЛЕКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕРК.

Контакти

За допълнителна информация, оферти и достъп до демо версия може да се свържете с нас на телефон 0878842469 или sis@bee-studio.eu

Демо demo.bee-studio.eu потребителско име: demo парола: demo

© bee-studio.eu / Е И Н КОНСУЛТ ООД 2017 всички права запазени